กรมอนามัย ชวนผู้ปกครอง อ่านหนังสือ-เล่นกับบุตรหลาน กระตุ้นพัฒนาการ

กดแชร์บทความ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ปกครอง มีส่วนอย่างมากในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปฐมวัย (อายุน้อยกว่า 5 ปี) ดังนั้น ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ และให้เวลากับบุตรหลาน ในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ เล่นเกมส์เพื่อฝึกสมอง หรือกิจกรรมอื่น ๆ

เด็กปฐมวัยไทย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษาต่ำที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสำรวจ พบเด็กปฐมวัยไทย (อายุต่ำกว่า 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 92.3 และพบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษาต่ำที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ร้อยละ 61 ในเด็กผู้ชาย และร้อยละ 64 ในเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะมีปัจจัยส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษาต่ำไปด้วย

อ่านหนังสือ-เล่นกับบุตรหลาน ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษา

นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เนื่องจากเด็กทุกคนเป็นผู้ชี้อนาคตของประเทศไทย เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จะมีเชาวน์ปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การที่ผู้ปกครองเล่นกับบุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็น การหัดเรียกชื่อ นับเลข วาดรูป การเล่านิทาน การอ่านหนังสือ การดูสมุดภาพ การร้องเพลง การทำกิจกรรมร่วมกัน หรือการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน ส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่มากขึ้น ร้อยละ 28

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อย ผู้ปกครองควรใข้เวลากับลูกให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านหนังสือ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดวงจรการเรียนรู้ เรียนรู้การออกเสียง เพิ่มคลังคำศัพท์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

อ้างอิง: กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ดูบทความอื่นๆ