สปสช. แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างรอรับวัคซีนโควิด-19

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง* พร้อมทั้ง 3 กลุ่มเสี่ยงใหม่ อันได้แก่: บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในระหว่างรอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน รวมถึงลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลหากได้รับเชื้อโควิด-19 *ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่: หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน เด็กที่มีอายุ 6 เดือนจนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมีย และผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV) โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป/ …

สปสช. แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างรอรับวัคซีนโควิด-19 Read More »